Bảng số xe 43 thuộc tỉnh Đà Nẵng. Xe biển số 43 do CA Đà Nẵng quản lý.