Thứ nước uống đơn giản này mang lại tác dụng lớn đối với sức khỏe nếu sử dụng thường xuyên.